Betingelser Meråker

Medlemsbetingelser ved Push treningssenter Meråker

Partene

 • Selger er Push Treningssenter Meråker AS, Dalåmoveien 24, 7530 Meråker, [email protected], tlf. 93056400, org. nr. 927 055 783 og betegnes som selgeren. 
 • Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes som kjøperen. 

Betaling

 • Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunktet medlemmet melder seg inn. 
 • Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved opprettelsen av medlemskap. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og oppgitt forfallsdato. 
 • Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. 
 • Dags- og månedsmedlemskap kan betales med Vipps. 

Levering

 • Tjenesten leveres umiddelbart etter betaling. 

Adgangskontroll

 • Push treningssenter Meråker holder til på Fossen i Meråker (Dalåmoveien 24, 7530 Meråker), og er et ubetjent treningssenter hvor medlemmene gis adgang via en gyldig medlemsavtale.
 • Alle medlemmer får en medlemsavtale som er aktiv i avtaleperioden. Medlemsavtalen er personlig, og kan ikke overlates eller overdras til andre.
 • Andre slipper ikke inn uten en særskilt avtale.
 • Dersom flere medlemmer skal trene sammen må enhver registrere sin ankomst i appen.
 • Medlemmet plikter å ikke slippe inn andre gjennom inngangsdøren etter og ha åpnet den med sitt personlige medlemskap!
 • Hvis misbruk av medlemsavtalen blir avslørt vil dette medføre utestengelse fra senteret i to måneder. Trening uten avtale vil medføre et gebyr 3 mnd (837 kr). 
 • Medlemmet plikter å forlate treningssenteret innen oppsatt stengetid (05.00-23.00)
 • Ved gjentatte overtredelser vil dette medføre stenging av medlemskapet uten refusjon av innbetalt treningsavgift eller stopp av avtalegiro i bindingstid.

Betaling

 • Betaling av treningsavgift skal skje til avtalt tid.
 • Utelatelse av fremmøte fritar ikke medlemmet fra å overholde betalingstermin.
 • Det er kundens ansvar å påse at avtalegiro er i orden. Inntil avtalegiro er i orden skal kunden betale terminbeløpene på tilsendt faktura/SMS med KID fra PUSH TRENINGSSENTER MERÅKER AS. Det vil påløpet gebyr inntil avtalegiro er opprettet. Vi anbefaler å sette avtalegirogrensen i nettbanken til 1000 kr.
 • Innfordring av utestående beløp hos PUSH TRENINGSSENTER AS skjer i sin helhet igjennom CrediCare som er vår samarbeidspartner i slike saker. Ved evt. purringer fra CrediCare skal dette ordnes mellom medlemmet og CrediCare. Gebyrer vil påløpe.
 • Endringer av kontoforhold og adresse skal meddeles PUSH TRENINGSSENTER MERÅKER AS ([email protected])
 • Vi tar forbehold om prisendringer. Prisene vil indeksreguleres hvert år (01.01).
 • Avtalen er uoppsigelig i avtaleperioden, dvs. bindingstiden. 
 • Dersom avtalen sies opp eller misligholdes i avtaleperioden, dvs. bindingstiden, forfaller hele resterende beløp til betaling.
 • Etter avtaleperiodens utløp, dvs. bindingstidens utløp, er oppsigelsestiden 1 mnd. Avtalegiro vil fortsette inntil oppsigelse er mottatt.
 • Oppsigelse av medlemskap skal skje skriftlig på e-post ([email protected]), senest en måned før utmeldingsdato. Oppsigelse av avtalegiro fører ikke automatisk til avslutning av medlemskap.

Avbrudd/utsettelse

 • Treningsavtalen gjelder for avtalt bindingstid på 12 måneder, med én måned oppsigelsestid.
 • Avbrudd/utsettelse i medlemskap kan i særskilte tilfeller allikevel innvilges dersom det er godtgjort saklig grunn.
 • Som saklig grunn regnes sykdom (legeattest/sykemelding må fremvises).
 • Avbruddsperioden må være på minimum 1 måned, og maksimum strekke seg over 6 måneder.
 • Avbruddsperioden vil bli lagt til etter endt bindingstid i avtalen.
 • Avbrudd i avtaleperioden kan ikke benyttes i forbindelse med ferie.
 • Dersom medlemmet må avbryte medlemskapet pga. ulykke, kronisk sykdom eller lignende uforutsette forhold, betales bare for benyttet tid frem til søknad om stopp av medlemskap er innlevert med dokumentasjon.
 • Ved ekstreme tilfeller (sykdom/brann) kan senteret stenges uten at medlemsavgiften kompenseres.

Sikkerhet/ansvar

 • Trening i ubetjent treningssenter stiller særlige krav til aktsomhet hos medlemmet. Det er mulig å skade seg på treningsapparatene ved at man kommer i klem, får muskelstrekk etc., eller ved funksjonsfeil på apparatet.
 • Alle medlemmer plikter å lære apparatenes funksjonalitet før bruk.
 • Det anbefales å trene sammen med andre.
 • All trening skjer på eget ansvar!
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte treningssenterets treningstilbud.
 • Medlemmet aksepterer at treningssenteret ikke bærer ansvar for skader på person eller gjenstander, eller tap av gjenstander.

Orden

 • Medlemmet plikter å følge de instrukser som gjelder virksomheten i anlegget.
 • Alt utstyr settes på plass etter bruk, flasker o.l. ryddes bort.
 • All bruk av utesko inne i treningsarealet er forbudt.
 • Klær og personlige eiendeler må oppbevares på en hensiktsmessig måte.

Aldersgrense

 • Medlemskap gjelder fra fylte 16 år og oppover. Men man kan starte trening tidligere om man får tillatelse fra sine foresatte, minimums aldergrense er satt til 14 år. 

Doping

 • Enhver befatning med dopingmidler benevnt i IOC’s liste vil medføre utestengelse fra PUSH TRENINGSSENTER MERÅKER AS.
 • Overtredelse eller misbruk av overnevnte regler vil medføre minst én månedsutestengelse.

Åpningstider

 • Vi tar forbehold om endring av åpningstidene.

Push treningssenter Meråker AS

 • Vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.
 • Skal tilrettelegge trening/mosjon slik at den gir best mulig utbytte for hvert enkelt medlem.