Betingelser

Tilgang

PUSH TRENINGSSENTER holder til i Malviksenteret, Sveberg og er et ubetjent treningssenter hvor medlemmene gis adgang via et gyldig medlemsskap via Boost system app.

 •  Avtalen er personlig, og kan ikke overlates eller overdras til andre.
 • Andre slipper ikke inn uten særskilt avtale. Medlemmet plikter å ikke slippe inn andre gjennom inngangsdøren etter å ha åpnet den med sin personlige app tilgang! Trening uten avtale vil gi et gebyr tilsvarende 3 mnd trening.
 • Hvis misbruk av app blir avslørt vil dette medføre utestengelse fra senteret i tre måneder.
 • Overtredelse eller misbruk av overnevnte regler vil medføre utestengelse.
 • Egen app skal uansett om døren er åpen eller du kommer sammen med andre medlemmer benyttes i døren.
 • Medlemmet plikter å forlate treningssenteret innen oppsatt stengetid!

BETALING

 • Betaling av treningsavgift skal skje til avtalt tid.
 • Utelatelse av fremmøte fritar ikke medlemmet fra å overholde betalingstermin.
 • Vårt tilbud om betaling ved avtalegiro/avdrag er et ekstra tilbud ut over kontant betaling, hvor vi har tillit til at betaling skjer i henhold til avtale.
 • Det er kundens ansvar å påse at avtalegiro er i orden. Inntil avtalegiro er i orden skal kunden betale terminbeløpene på tilsendt faktura/SMS med KID fra PUSH TRENINGSSENTER AS. Det vil påløpet gebyrer inntil avtalegiro er i orden. Vi anbefaller at avtalegirogrensen settes til minimum 1000kr.
 • Innfordring av utestående beløp hos PUSH TRENINGSSENTER AS skjer i sin helhet igjennom CrediCare som er vår samarbeidspartner i slike saker. Ved evt. purringer fra CrediCare skal dette ordnes mellom medlemmet og CrediCare. Gebyr vil påløpe.
 • Endringer av kontoforhold og adresse skal meddeles PUSH TRENINGSSENTER AS gjennom [email protected]
 • Vi tar forbehold om prisendringer. Prisene vil indeksreguleres hvert år (01.01).
 • Avtalen er uoppsigelig i avtaleperioden, dvs. bindingstiden.
 • Dersom avtalen sies opp eller misligholdes i avtaleperioden, dvs. bindingstiden, forfaller hele resterende beløp til betaling.
 • Etter avtaleperiodens utløp, dvs. bindingstidens utløp, er oppsigelsestiden 1 mnd. Avtalegiro vil fortsette inntil oppsigelse er mottatt.
 • Oppsigelse av medlemskap bør skje skriftlig, på e-post eller brev, senest en måned før utmeldingsdato.

AVBRUDD/UTSETTELSE

 • Treningsavtalen gjelder for avtalt bindingstid (12 måneder).
 • Avbrudd/utsettelse i medlemskap kan i særskilte tilfeller allikevel innvilges dersom det er godtgjort saklig grunn.
 • Avbruddsperioden må være på minimum 1 måned, og maksimum strekke seg over 6 måneder
 • Som saklig grunn regnes sykdom (legeattest/sykmelding må forevises), barselpermisjon og arbeid/studier utenbygds (må dokumenteres).
 • Avbruddsperioden vil bli lagt til etter endt bindingstid i avtalen.
 • Avbrudd i avtaleperioden kan ikke benyttes i forbindelse med ferie.
 • Dersom medlemmet må avbryte medlemskapet pga. ulykke, kronisk sykdom eller lignende uforutsette forhold, betales bare for benyttet tid frem til søknad om stopp av medlemskap er innlevert med dokumentasjon.
 • Ved ekstrem tilfeller (sykdom/brann) kan senteret stenges uten at medlemsavgiften kompenseres.

SIKKERHET/ANSVAR

 • Alle medlemmer skal få tilbud om gjennomgang av maskiner og utstyr ved oppstart av treningsavtale.
 • Trening i delvis ubetjent treningssenter stiller særlige krav til aktsomhet hos medlemmet. Det er mulig å skade seg på treningsapparatene ved at man kommer i klem, får muskelstrekk etc., eller ved funksjonsfeil på apparatet.
 • Alle medlemmer plikter å lære apparatenes funksjonalitet før bruk.
 • Det anbefales å trene sammen med andre. All trening skjer på eget ansvar!
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte treningssenterets treningstilbud.
 • Medlemmet aksepterer at treningssenteret ikke bærer ansvar for skader på person eller gjenstander, eller tap av gjenstander.

ORDEN

 • Medlemmet plikter å følge de instrukser som gjelder virksomheten i anlegget.
 • Alt utstyr settes på plass etter bruk, flasker o.l. ryddes bort.
 • All bruk av utesko inne i treningsarealet er forbudt.
 • Klær og personlige eiendeler må oppbevares på en hensiktsmessig måte, fortrinnsvis i garderobe/garderobeskap.

ALDERSGRENSE

 • Vanlig medlemskap gjelder fra fylte 16 år og oppover.

DOPING

 • Enhver befatning med dopingmidler benevnt i IOC’s liste vil medføre utestengelse fra PUSH TRENINGSSENTER AS
 • Ved gjentatte overtredelser vil dette medføre stenging av medlemskapet uten refusjon av innbetalt treningsavgift eller stopp av avtalegiro i bindingstid.

ÅPNINGSTIDER

 • Vi tar forbehold om endring av åpningstidene.

PUSH TRENINGSSENTER AS

 • Vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.
 • Skal tilrettelegge trening/mosjon slik at den gir best mulig utbytte for hvert enkelt medlem.